Home

Oost-Vlaanderen Energielandschap is een strategisch project uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, Ruimte Vlaanderen en lokale partners Gent, Eeklo en Geraardsbergen werken we aan een hernieuwbare energielandschap voor Oost-Vlaanderen.

Onze doelstelling?

Oost-Vlaanderen Energielandschap start en ondersteunt projecten die hernieuwbare energie of energiebesparingen in de provincie willen realiseren. Onze finale doelstelling? Een volwaardig energielandschap in Oost-Vlaanderen. Een provincie waar hernieuwbare energie opgewekt wordt uit en voor directe omgeving.

We zijn op de goede weg: wekelijks produceren we nu al heel wat groene energie voor onze gezinnen en bedrijven. Bekijk het weerbericht groene energie op www.energiesparen.be/weerbericht

Samen met het provinciebestuur, lokale besturen, projectontwikkelaars, de burger en de omgeving werken we aan geconcentreerde en gedragen windlandschappen. Een landschap waar de komst van windturbines via rechtstreekse participatie en een omgevingsfonds zorgt positieve sociale en landschappelijke dynamiek in de omgeving. Zo zorgt de windenergie uit de omgeving voor draagvlak en energie in de omgeving.

20161117-NIEUWS-20 from AVS on Vimeo.

We onderzoeken hoe we meer zonnepanelen op de daken van particulieren, bedrijven en scholen krijgen met creatieve vormen van financiering en lokale participatie. We werken projecten uit die energie uit lokale biomassa (knotwilgen, bermmaaisel en bio-diverse houtkanten) halen om bijvoorbeeld een kleine school of instelling te verwarmen. En we werken aan projecten die warmte-overschotten uit de industrie of de bodem benutten voor verwarming, productieprocessen of sierteelt.

Willen we écht stappen vooruit zetten, dan zullen we elke megawatt groene energie moeten benutten. Het landschap waarin we wonen, werken en genieten biedt voldoende potentieel om in onze energiebehoefte te voorzien. Wanneer we onze omgeving meer gaan beschouwen als een energielandschap en de rechtstreekse band kunnen versterken tussen de gebruikers van dat landschap en de energie die er gewonnen wordt, kunnen we onze hernieuwbare toekomst ook effectief waarmaken.

Track-record

Hernieuwbare energieprojecten met een ruimtelijke inslag faciliteren. Tot 2015 hielden we ons vooral bezig met windenergie. De Provincie heeft ervoor gekozen om windturbines te bundelen in een aantal gunstige zones. Met deze zoekzones probeert de Provincie te zorgen voor concentraties van windturbines, daar waar het potentieel en de randvoorwaarden gunstig zijn (grote energievragers, snelwegen, weinig bewoning, landschappelijk inpasbaar…). Daartegenover staan dan wel landschappelijke rustzones, gebieden waar geen windturbines worden toegelaten om omwonenden, natuur of het landschap te beschermen.

Met dit beleidskader zorgt de Provincie voor een duidelijk kader waar windturbines kunnen komen en waar niet. Oost-Vlaanderen Energielandschap heeft de ruimtelijke ontwikkeling van de zoekzones van Eeklo-Maldegem en langsheen de E40 tussen Aalter en Aalst begeleid. Tijdens zo een planproces werken we in overleg met ontwikkelaars, gemeentebesturen, administraties, middenveldorganisaties en vooral mét de burger aan draagvlak en de noodzakelijke voorwaarden voor de gedragen ontwikkeling

In één beweging wordt ook de wildgroei aan banden gelegd met uitsluitingszones voor windturbines. 

Oost-Vlaanderen Energielandschap overlegt met alle betrokken partijen (burgers, projectontwikkelaars, gemeenten, middenveld, …) om deze projecten te realiseren mét oog voor een betere verdeling van de lusten van windenergie. 

In de ruime omgeving van deze zones sturen we ook aan op de ontwikkeling van andere vormen van hernieuwbare energie zodat een energielandschap ontstaat. Dat kan via een omgevingsfonds (vb. Milde Meetjes) of een energiecoöperatie. 

We bouwen mee aan de energietransitie in Oost-Vlaanderen door projecten te ondersteunen (vb. Geraardsbergen Energieneutraal) en de opgedane ervaring en expertise te delen (presentaties op studiedagen). We zetten ons ook in om meer draagvlak te creëren voor hernieuwbare energieprojecten. 

Van windmolens naar warmtenetten, zonne-energie en lokale biomassa

De eerste projectperiode liep van 1 oktober 2011 tem 24 december 2014. Onze aanbevelingen en tools hebben we gebundeld in een toolkit voor het ontwikkelen van gedragen en geconcentreerde windlandschappen.

Sinds 15 oktober 2015 werken we opnieuw hard aan de uitbouw en ondersteuning van hernieuwbare energie in Oost-Vlaanderen.